Interrail Schengen Vizesi Alma İşsizler, Öğrenciler vb

Interrail Schengen Vizesi Alma İşsizler, Öğrenciler vb

Yani TMMOB’a bağlı meslekodaları; eczacı odası, tabip odası, barolar; onun ötesinde, esnaf örgütlenmeleri,borsalar, ticaret odaları; bütün bunları görüyoruz. Çünkü Türkiye’de, hâlâ, yerleşik planlarda, bu meslek odalarının birkamu kurumu niteliğinde oldukları, bunların faaliyet gösterdikleri alanlarlailgili ihtiyaç duydukları donatı alanlarını imar planlarına koymak akıledilemiyor. Yani her il ve ilçede ticaret odaları var, esnaf odaları var,meslek odaları var ama bunlar nerede ikamet edecekler; topladıkları aidatlarla,elde ettikleri gelirlerle, yaptıkları binaları hangi parseller üzerineyapacaklar? Çoğunlukla da hazinenin tahsis ettiği araziler üzerine binalarınıyapıyorlar\. Tek bir tıkla dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla yarış. mostbet casino\. Değerlimilletvekilleri, görüşülmekte olan 346 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 53’üncümaddesi üzerine söz almış bulunmaktayım.

Tümdünya zor bir dönemden geçmekte, ekonomisi güçlü ülkeler bile ciddi ekonomikbuhranlarla mücadele etmektedir. Bir yandan salgının getirdiği duraksama,ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşın devamı için çaba sarf edenBatılı ülkelerin sebep olduğu belirsizlikler insanlığın mağduriyetlerinin katlanarakartmasına da vesile olmuştur. Kabul etmeliyiz ki bu süreçten en çok etkilenenülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Ancak yine kabul etmeliyiz ki bu ahvaldedahi Türkiye bölgesinde âdeta bir vaha gibi öne çıkmaktadır. Ekonomimizegerçekleştirilen onca saldırıya ve kuşatmaya rağmen millî ülkülerindenvazgeçmeyen bir Türkiye, hepimizin gururu olmalıdır. İşte, bu sorumluluk bilincinin gereğini son yüzyıldaicra eden bu çatı, Gazi Meclisimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğugünden bu yana Türk milletinin sorunlarına çözüm, sıkıntılarına derman,ihtiyaçlarına cevap olabilecek birçok konuda ciddi çalışmalar yapmıştır.

BAŞKAN– Gündem dışı üçüncü söz, cumhuriyetin 100’üncü yılı ve Türkiye’nin geleceğihakkında söz isteyen Hatay Milletvekili Sayın Hüseyin Yayman’a aittir. Değerlimilletvekili arkadaşlarım, aile hekimlerinin bin lira, 5 bin lira bordrolarıvar; hepinize verebilirim bunu ve mayıs ayının bordroları, 7 bin lira. Birhafta çalışmayan bir hekim, bir hafta izin alan hekim, bir hafta rapor alanhekim bu maaşları alıyor. Gündemdışı ilk söz, İzmir’in çevre sorunları hakkında söz isteyen İzmir MilletvekiliSayın Hasan Kalyoncu’nun. Gündemegeçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Kanun suçun terör örgütleri üzerinden işlenmesini de nitelikli hal saymış ve bu şekilde işlenen suçlarında 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması gerektiğini hükme bağlamıştır. Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av.

  • ” demek geliyor içimden çünkü bundan bir süreönce, daha çok yakında BDDK’yle ilgili bir karar alındı.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğugünden bu yana Türk milletinin sorunlarına çözüm, sıkıntılarına derman,ihtiyaçlarına cevap olabilecek birçok konuda ciddi çalışmalar yapmıştır.
  • Yani her il ve ilçede ticaret odaları var, esnaf odaları var,meslek odaları var ama bunlar nerede ikamet edecekler; topladıkları aidatlarla,elde ettikleri gelirlerle, yaptıkları binaları hangi parseller üzerineyapacaklar?

TürkiyeBüyük Millet Meclisindeki Genel Sekreter, yardımcıları ve başkanlar içinenteresan bir şey getiriyorlar. Diyelim ki GenelSekreter görevden alındı, özel kadro koyuyorlar bunlara; başmüşavirlik.Yetmiyor, başka bir şey daha yapıyorlar. Sonolarak da değerli Müslüman kardeşlerim, Müslüman vatandaşlarım; KurbanBayramı’nızı tebrik ederek sözlerimi tamamlıyorum. 2’ncisıraya alınan, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve 53 Milletvekilinin DevletMemurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde KararnamedeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe KomisyonuRaporu’nun görüşmelerine başlayacağız. BAŞKAN– Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 111’inci Birleşimininİkinci Oturumunu açıyorum. Bu süre içinde sisteme giremeyenmilletvekillerinin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen desisteme giremeyen milletvekillerinin oy pusulalarını oylama için verilen süreiçinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum. İkincibölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Birincibölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Dünçok yeni bir gelişme oldu, onu paylaşmak istiyorum. 2 gizli tanık var sonolarak dinlenen; “Atlas” ve “Hermes” isimli gizli tanıklar. ÖnümüzKurban Bayramı, şimdiden tüm aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Türk denizciliğinin bağımsızlığının ilanı olanKabotaj Bayramı’mızı kutluyorum.

Hatta adalet ve eşitlik ilkesini dezedeleyen birtakım sonuçlarını önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz kamupersonelimize verilen bu haklarla ilgili. Yine sütün içine çamur karıştırdınız, yinehalis niyeti kirlettiniz. Kamu personelini ayrıştırdınız, eşitler arasındakendi eşitlerinizi daha eşit hâle getirdiniz ve liyakatsiz kadrolarınızın, 3-5maaşlı danışmanlarınızın, sizlere ram olan üst düzey bürokratlarınızınikballerini garantiye aldınız. Görüşülmekteolan 346 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesinde yer alan“değiştirilmiştir” ibaresinin “düzenlenmiştir” olarak değiştirilmesini arz veteklif ederiz. Bakın,bu yıl Osmangazi Köprüsü’ne 7,5 milyar lira civarında hazineden bir aktarımyapılacak. Hani, bu köprüye vadedilen veya garanti edilen geçiş sağlandığındadevletten bir kuruş kaynak aktarılmayacaktı? 7,5 milyar lira sadece bu yıl hazinenin Osmangazi Köprüsü için işletmecifirmaya ödeyeceği para. Hâlbuki, bunun, tam geçişin olduğu dönemde sıfır liraolması gerekiyor. İşte, bütün hesaplarınız aşağı yukarı böyle yanlış ve bütünTürkiye’ye sesleniyorsunuz “Türk lirasına geçin, Türk lirasıyla işlem yapın.”diye. Hatta, BDDK’nin son düzenlemesi, 15 milyon liranın üzerinde döviziolanlara Türk lirası kredi vermeme gibi dolaylı sermaye kontrolüne yönelen birişleyiş olmasına rağmen, dövizle ihale verdiğiniz firmalara yönelik dövizgarantili yaptığınız işlemlerle ilgili dönüp bir adım atmıyorsunuz.

Biz vizeye başvurmadan önce kendimize sadece “geçici bir rota” belirliyoruz, sonra duruma göre herşeyi iptal ediyoruz. Ancak nasıl olsa iptal edeceğim diyerek uydurma rezervasyonlar ve güzergah belirlemememiz gerekiyor. Busüre içinde sisteme giremeyen milletvekillerinin teknik personelden yardımistemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen milletvekillerinin oypusulalarını oylama için verilen süre içinde Başkanlığa ulaştırmalarını ricaediyorum. Tüm milletimizin KurbanBayramı’nı bugünden tebrik ediyorum. Üçüncübölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. BAŞKAN– Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılmış olduğundan önerge üzerinde yenibir madde olarak görüşme açıyorum. Görüşülmekteolan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun HükmündeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne aşağıdaki maddenin eklenmesini arzve teklif ederiz.

Compartir esta publicacion